Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰 Ver. 1.39.1.6 MOD Menu APK | Map Hack | 60 FPS Mode | Drone View

Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰 Ver. 1.39.1.6 MOD Menu APK | Map Hack | 60 FPS Mode | Drone View  


Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰:


Info Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰:

◆◆◆◆◆게임 소개◆◆◆◆◆

[최고의 5v5 실시간 팀플레이를 만나다!]

★모바일의 한계를 뛰어넘는 실시간 5v5 대전!
- 5v5, 3v3, 1v1, 데스매치, 보물쟁탈전 등 다양한 실시간 대전 모드!
- 언제 어디서나 빠르게 5v5 실시간 대전 참여!
- 모바일에 최적화된 조작과 섬세한 컨트롤 지원!
- 3방향의 공격루트로 이뤄진 전략적인 팀플레이!

★개성 만점 영웅을 플레이 하는 쾌감!
- 탱커, 전사, 아처, 마법사, 암살자, 서포터 6가지 직업
- 6가지 직업을 가진 영웅들의 차별화된 스킬과 특화된 역할!
- 선택한 영웅에 따라 매 대전마다 완전히 새로운 전투를 경험!

★빠르게 제공하는 성장의 재미!
- 단시간에 즐기는 성장과 전투의 재미
- 단 15분! 성장과 전투의 재미를 느껴보자!

★매우 쉽고 간편한 조작법!
- 모바일에 특화된 쉽고 간단한 조작과 편리한 UI
- 터치 1번으로 스킬사용, 장비구매, 귀환, 회복까지
- AOS 초보들도 빠르게 조작법 숙지와 게임 적응 가능!

★지루할 틈 없는 다양한 대전 모드!
- 퀵 매치를 통해 즐길 수 있는 다양한 대전 모드
- 흥미진진한 [실시간 대전, 랭킹전, 보물쟁탈전, 랜덤 영웅전]
- 성향에 따라 다양한 대전의 플레이가 가능!

★경쟁을 자극하는 랭킹 시스템!
- 숙련된 플레이어들의 세기의 대결, 랭킹 시스템
- 진정한 나의 실력을 검증할 수 있는 기회!
- 랭킹에 따라 보상까지 획득 가능!

이 모든게 [펜타스톰] 안에 다~ 있다!!!!

■게임 이용 편의를 위해 아래와 같은 권한이 요청됩니다■
- 실시간 음성 대화를 위해, 오디오 녹음/재생 권한을 요청합니다.
- 리소스 다운로드를 위해 SD카드 쓰기/읽기 권한을 요청합니다.
- 휴대전화 상태 및 ID를 확인하기 위해 전화 권한을 요청합니다.


* 태블릿 기기에서도 원활히 플레이하실 수 있습니다.

[접근권한 안내]
#필수적 접근권한
저장공간
- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 을 위해 사용됩니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
- '이용자 계정 생성 및 확인'을 위해 사용됩니다.

#필수적 접근 권한
마이크
- '이용자간 음성 채팅'에 사용됩니다.
위치정보
- '주변 사용자와의 팀 매칭'에 사용됩니다.

# 접근 권한 철회 방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정>어플리케이션 관리자>앱 선택> 권한>접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

tai-game-Arena-of-Valor-Mod-mod
Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰 Mod Full

Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰 Mod Full

Tải Game Mod Online, Game Mod Offline Miễn Phí Dành Cho Android & iOS.
Mỗi Game mod đều có những tính năng hack riêng biệt, nên đọc kỹ các tính năng trước khi tải Game hack, dưới đây là các tính năng Game Game Arena of Valor hack miễn phí:
  • Map Hack
  • Drone View
  • 60 FPS Mode
  • Không có quảng cáo
  • Đếu có virus
NOTES:
- You have to choose the Maphack depending on your team. If you are in Team Blue choose Maphack for Team Blue. It needs respawn of the enemy if you activate in battle to take effect. You can activate already on loading screen where you see your profile picture in blue or red frame for instant effect.
- Do not keep drone view activated outside of battles, otherwise you stuck at loading.
- Ban risk can be high, you are warned.

Download Hack Game Arena of Valor (Korean) / 펜타스톰

 

Note (Lưu Ý)!:
  • Game được chia sẻ bởi TaiGameTop Team đều miễn phí.
  • Link Download Game Mod nói không với RÚT GỌN LINK.
  • Nếu có lỗi trong quá trình tải hoặc cài đặt thì cứ comment bên dưới.
DRIVER BỊ DIE NÊN LINK SẼ BỊ YÊU CẦU QUYỀN, VUI LÒNG BỎ QUA VÀ BÁO ADMIN BÊN GROUP ĐỂ UPDATE LẠI NHÉ!!!